رییس مرکزدکتر سکینه سقاییان نژاد اصفهانی


سمت اجرایی: رئیس مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت   


آدرس: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت.


تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۱۵۳پست الکترونیکSaghaeiannejad@mng.mui.ac.ir 


  

ارتباط با ما

خیابان هزارجریب، داشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت. تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۱

آدرس مرکز تحقیقات جهت ارجاع در مقالات

 

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

 

Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

ورود کاربر