رفتن به محتوای اصلی
x

آدرس سازمانی مرکز

برای درج در مقالات فارسی:

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

برای درج در مقالات انگلیسی:

 Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran