رفتن به محتوای اصلی
x

اساسنامه مرکز

بسمه تعالی

 

اساسنامه مرکز تحقیقات فن آوری اطلاعات  در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

ماده -1

این مرکز به منظور توسعه وبکارگیری  فن آوری نوین  اطلاعاتی و ارتباطات سلامت در سطح محلی ، منطقه ای و ملی و تدوین سیاست ها وراهکارهایی جهت بهره وری در  مدیریت ، پشتیبانی و بهره گیری از فن آوری اطلاعات حوزه های مختلف سلامت پی ریزی گردید  و به موجب این پیش اساسنامه مرکز تحقیقات فن آوری اطلاعات در علوم سلامت در زمستان 85 تصویب و زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تشکیل شد.

ماده 2- اهداف

هدف کلی : گسترش فن آوری نوین اطلاعات وارتباطات در فرایندهای مختلف مرتبط با سلامت جامعه

1- حمایت وپشتیبانی لازم جهت ارتقاء کیفی وکمی پژوهش ها وآموزشهای  مرتبط با فن آوری اطلاعات در علوم سلامت

 1. ترویج استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت جهت شکل گیری سلامت الکترونیک به عنوان یکی از اجزاء اصلی دولت الکترونیک
 2. ارتقاء مدیریت دانش در حوزه های علوم سلامت
 3. طراحی سیاستهای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در حوزه سلامت
 4. طراحی ، بکارگیری ، و پیاده سازی بازنگری نظامهای اطلاعاتی سلامت
 5. یکپارچه سازی نظامهای  اطلاعاتی در حوزه سلامت  
 6. طراحی وتدوین سیاستهای  مناسب برای ذخیره و باز یابی اطلاعات سلامت
 7. طراحی وتدوین زیر ساختهای حفاظت و امنیت  اطلاعات در حوزه سلامت
 8. ایجاد  و حمایت از مراکز نگهداری اطلاعات سلامت مطابق با استانداردهای جهانی و ملی
 9. برقراری ارتباط بین صنایع  ارتباطات واطلاعات با حوزه علوم سلامت
 10. شناسایی و گسترش تحقیقات بین رشته ای در حوزه فناوری اطلاعات در علوم سلامت
 11.  بررسی فرصتها و چالشهای و فن آوری اطلاعات در سلامت

ماده 3- ارکان مرکز  

الف – شورای علمی - تخصصی

ب- رئیس مرکز

ماده 4- اعضاء شورای علمی – تخصصی

 1. رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 2. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 3. معاون پشتیبانی "                 "                    "
 4. رئیس مرکز

 

 

 

 

 1. 5نفر از اعضاء هیات علمی با تخصص های کتابداری واطلاع رسانی پزشکی ، مدارک پزشکی ، کامپیوترو بالینی  با پیشنهاد رئیس مرکز و معاون پژوهشی دانشگاه و تائید رئیس دانشگاه
 2. نماینده شورای انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با پیشنهاد معاون پشتیبانی دانشگاه
 3. نماینده کتابخانه مرکزی ومرکز اطلاع رسانی دانشگاه با پیشنهاد معاون پژوهشی  دانشگاه

ماده 5- وظایف شورای علمی –تخصصی  مرکز

 1. تصویب سیاستها و خط مشی پژوهشی مرکز
 2. تصویب طرحهای تحقیقاتی مرتبط با اهداف مرکز
 3. تصویب طرحهای همکاری با سایر مراکز ودانشگاهها وموسسات آموزش وپژوهش مرتبط با اهداف مرکز
 4. بررسی و تصویب فعالیتهای مرکز
 5. نظارت بر چگونگی اجرا وتحلیل نتایج طرح های پژوهشی مصوب مرکز
 6. ارسال طرحهای پژوهشی مرکز به شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه یا سایر نهادهای تامین کننده بودجه
 7. جهت دهی به پژوهشگران سیستم های خدمات بهداشتی ودرمانی جهت اجرای طرح های پژوهش براساس اولویت های مورد تایید دانشگاه
 8. برقراری ارتباط موثر با معاونتهای مختلف  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویاسایر مراکز پژوهشی
 9. برگزاری مشارکت و جهت دهی به پژوهشها وسمینارهای  مرتبط با اهداف مرکز
 10. هدایت و سیاستگذاری موثراطلاعاتی  در زمینه اداره بهینه امور کتابخانه ها ، مراکز اطلاع رسانی ، بخشهای مدارک پزشکی ، خدمات بیمارستانی وخدمات مرتبط آموزشی در راستای اهداف مرکز
 11. بازنگری وروزآمد سازی اهداف مرکز به هر سه ماه یکبار

تبصره

الف- مصوبات شورای علمی – تخصصی  مرکز براساس خط مشی ها و اهداف معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواهد بود.

     ب-منظور از طرحهای تحقیقاتی طرحهای پژوهشی است که توسط کارکنان ، اعضاء هیات علمی ، دانشجویان       ویا سایر محققین در ارتباط با واحدهای بهداشت ودرمان در داخل ویا خارج دانشگاه انجام می گردد  که به نوعی در راستای اهداف مرکز تدوین شده باشد.

ماده 6 -رئیس مرکز

رئیس مرکز به پیشنهاد و  معاون پژوهشی دانشکده ، تایید ریاست دانشکده ونهایتا" معاونت پژوهشی دانشگاه ، علوم پزشکی اصفهان  منصوب گردد.

ماده 7- وظایف رئیس مرکز

بالاترین مقام اجرایی مرکز است ودر حدود ضوابط قانونی ومصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف وامورمحوله اقدام می نماید.

 

ماده 8 - اعضاء مرکز

مرکز دارای دونوع عضو به شرح ذیل می باشد .

الف: اعضاء پیوسته ( اعضای هیات علمی وکارشناسان تمام وقت مرکز)

ب: اعضاء وابسته ( اعضاء هیات علمی سایر گروههای داخل یا خارج دانشگاه )

ماده 9-منابع مالی مرکز

منابع مالی مرکز از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی اصفهان  استفاده می نماید./ز