رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیات موسس

G-Index

H-Index

تعداد استنادات

تعداد مقالات

مرتبه علمی

نوع همکاری

رشته تخصصی

نام محل خدمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

4

3

22

7

دانشیار

تمام وقت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سعید کریمی

1.

14

8

215

36

استاد

تمام وقت

کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر حسن اشرفی ریزی

2.

5

3

61

5

دانشیار

تمام وقت

مدیریت اطلاعات بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر احمدرضا رئیسی

3.

16

10

305

38

استاد

نیمه وقت

مدیریت اطلاعات بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر مهرداد فرزندی پور

4.

26

16

925

89

استاد

نیمه وقت

مدیریت اطلاعات بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فرحناز صدوقی

5.

؟

13

691

77

استاد

نیمه وقت

مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد علی نعمت بخش

6.

74

32

3733

332

استاد

نیمه وقت

آمار زیستی و اپیدمیولوی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر آوات فیضی

7.